X
X

Araç Kiralama Sözleşmesi

AnasayfaAraç Kiralama Sözleşmesi

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
Sözleşme No/Tarihi: 1  -  13/07/2024 09:15

1.TARAFLAR

JERİKO MOTORS

Adres     : Sanayi Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:65/1 İzmit KOCAELİ

Tel          : 0555 066 25 41

Kısaca "KİRALAYAN" olarak anılacaktır.

Name Surname

Adres     : 15593 Bedford Forge Dr #APT 10, Chesterfield, MO, 63017
T.C.K.N   : 1111111111

Tel          : +12025550187

Kısaca "KİRACI" olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR

KİRALAYAN: JERİKO MOTORS

KİRACI: İşbu sözleşmeyi imza eden Name Surname - 1111111111

KULLANICI:  Kira sözleşmesi/araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücüyü,

ARAÇ: Brand + Model + XX XXX 000 ve sair özellikleri araç teslim formunda belirtilen ve kira süresi boyunca KİRACI'ya kullandırılmak üzere kiralanan motorlu kara nakil vasıtasını,

GENEL KOŞULLAR: İşbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullarını,

KİRA SÖZLEŞMESİ: Kiralanan aracın grup, marka, model, plaka, sair özellikleri ve kira süresi, kira bedeli, güvence kapsamı ve sair hususların düzenlendiği Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi'ni,

ARAÇ TESLİM FORMU: Kiralanan aracın KİRACI'ya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumu ve sair hususlar ile aracın KİRALAYAN'a iadesi esnasında durumu ve sair hususların düzenlendiği formu,

GÜNLÜK KİRA TUTARI: En fazla 24 saatlik kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI'nın ödeyeceği kira tutarını,

AYLIK KİRA TUTARI: En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI'nın ödeyeceği kira tutarını, ifade eder.

3.KONU

İşbu Genel Koşullar'ın konusu, kira sözleşmesi ile KİRACI'ya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve KİRACI'nın bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerinin ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4.ARACIN KULLANIMI

4.1.Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince KİRACI'ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ile kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen ücretleri/bedelleri ödemeyi ve kira sözleşmesi, araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.2.Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI'ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, söz konusu aracı –teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere-mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder.

4.3.KİRACI araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

4.4.KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, aracı aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanmayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraftan sorumlu olacaktır:

Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,

Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,

Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,

Motorlu sporlarda (sürat tayini, yarış, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),

Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında,

Aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlar (dağlık arazi, kum, arazi, dere yatağı, bataklık, vs. gibi) ile amaçları dışında teknik yapısı ve tahammül gücüne uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,

Karayolu dışında ve tarifesiz feribotlarda,

Hayvan taşımacılığında.

4.5.Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü tarafından kullanılacaktır. KİRACI, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücünün, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI sürücü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4.6.KİRACI, araçta KİRALAYAN'ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur.

4.7.KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik v.b. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşacak hasarlar, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.8.Aracın tüm yakıt, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve fer'leri KİRACI'ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN'a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri, ayrıca geçiş, otopark ve/veya ceza bedelinin %25 'i (KDV hariç.) oranında hizmet bedeli de eklenerek KİRACI'dan tahsil edilecektir. Kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda KİRALAYAN'dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca KİRALAYAN, otopark, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN'ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, KİRACI, KİRALAYAN'ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

4.9.KİRACI, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KİRALAYAN'ın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre Kira Sözleşmesinde KİRALAYAN tarafından belirlenecek, ( KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere ) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN'a, KİRALAYAN'ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını sağlayacaktır. Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak KİRALAYAN'a kira sözleşmesinde belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve KİRACI'nın herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren 7 iş günü sonra, kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI'nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli, KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI'dan ayrıca tahsil edilecektir.

4.10.Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan "işleten" sıfatı ile "Araç İşleten Sorumluluğu"na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI'ya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumludur. Bu sebeple KİRALAYAN'ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI'nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

4.11.KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, KİRALAYAN'ın teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12.Araç KİRACI'ya teslim edildikten sonra KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi, aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI'nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle, araca Resmi Makamlar tarafından el konulması veya buna benzer herhangi bir nedenle KİRACI'nın aracı kullanamaması halinde dahi kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşulları KİRALAYAN'ın fesih hakkı saklı kalmak şartıyla bütün şartları ve sonuçları ile devam eder. KİRACI, KİRALAYAN'ın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşulları hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın feshedebileceğini ve KİRALAYAN'ın var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın KİRALAYAN'ın bu nedenle uğrayacak olduğu doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ilk talepte nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI, kira süresi sona erse dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak günlük kira bedellerini tam ve zamanında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca resmi mercilerce araçlar üzerine konulan tedbirler nedeniyle araçların satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.

4.13. KİRACI, aracı KİRALAYAN'dan teslim alırken mevcut araç kilometresinin120.000 KM (kilometre) olduğunu kabul ve beyan eder.

4.14.KİRACI, kiralama süresi boyunca araç ile en fazla 2.000 KM (kilometre) yol/mesafe kat edebileceğini ve bu sınırı aşmayacağını kabul ve beyan taahhüt eder. İşbu araç kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırının aşılması durumunda KİRACI, kilometre başına 5 ₺ kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15.KİRACI, aracı 13/07/2024 09:15 tarihinde teslim alacak ve en geç 16/07/2024 09:15 tarihinde teslim edeceğini ve teslim süresini aştığı her saat başı 10 ₺ olarak "geç teslim ücreti" ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.16.KİRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde KİRALAYAN'ın bu nedenle oluşacak ve KİRALAYAN tarafından belirlenecek zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.17.Kış lastiği ek ürün olarak sunulmakta olup, ücretlidir. Kış lastiği bölge ve şubeye göre değişkenlik göstermektedir ve stoklarla sınırlıdır.

5.ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

5.1.KİRACI, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür.

Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücretini,

Talep ettiği takdirde; Mini Hasar Sigortası ,Orta Hasar Sigortası, Lastik-Cam-Far(LCF) sigortası, prim tutarlarını,

Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü geçiş ücretleri, trafik ceza tutarlarını,

Kiralama Bedeli ve Kiracı'nın Talep Ettiği Ekstra Hizmetler

Açıklama

Gün

Tutar

Araç Kiralama Bedeli

1 Gün (Günlük100 ₺)

100 ₺

Toplam Ödenecek

100 ₺

 5.2.KİRACI, ödemeleri kira sözleşmesinde belirtilen şekilde yapacaktır. Kira süresinin 1 ay veya 1 aydan daha kısa olması durumunda kira bedeli, kira sözleşmesinin imza anında peşin olarak tahsil edilecektir. Kira süresi 1 ayı aşan kiralamalarda, ilk aya ilişkin kira bedeli kira sözleşmesinin imza anında, takip eden aylara ilişkin kira bedelleri ise takip eden her ayın başlangıcında aylık peşin olarak tahsil edilecektir. KİRACI, kira bedelinin, kira sözleşmesi ve genel koşullar ile araç teslim formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN'ın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır

5.3.KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 5.3. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

6.SİGORTA VE SORUMLULUK

6.1.Kira sözleşmesi ve genel koşullar kapsamında KİRACI'ya kiralanan aracın Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası KİRALAYAN tarafından yaptırılmıştır. Diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası kapsam ve limitleriyle sınırlı olup, maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI'ya aittir.

6.2.KİRACI, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan; hasarlara karşı güvence olan Mini hasar sigortası, Orta hasar sigortası, Süper Kasko ve 3.kişilere Sorumluluk sigortaları ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından Kira Sözleşmesinde belirlenecek olan bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür.Mini Hasar, Orta Hasar, Süper Kasko ve 3.kişilere Sorumluluk sigortaları güvencelerinin herhangi biri veya tamamının Kiracı tarafından talep edilerek Kira Sözleşmesinde belirtilen bedellerin ödenmesi durumunda, bedel/leri ödenen güvence/ler ile ilgili olarak hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko/sigorta şartları geçerli kabul edilerek kiralanan araç ile ilgili işbu kasko/sigorta şartlarına uygun olarak güvence uygulanacaktır Mini Hasar Güvencesi, Orta Hasar Güvencesi, Süper Kasko ve 3.kişilere Sorumluluk sigortaları Ek-1'de belirtilen limite kadar hasar nedeniyle araçta oluşacak zararların hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko/sigorta şartları kapsamında olması durumunda beyan ile karşılanmasını sağlar. Güvencelerini alarak bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve sair üçüncü şahısların zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

Aracı KİRACI'nın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar ve güvenceler geçersiz sayılır ve KİRACI ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur,

Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,

Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN'ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde KİRALAYAN'a ibraz edilememesi durumunda,

Trafik yasalarına ve/veya 4.4. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası ve/veya kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde. KİRACI'nın bahse konu güvencelerden yararlanılabilmesi için (c) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN'a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvencelerden yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir. Beyan ile güvence kapsamından yararlanılamaz. Ancak Kiracının Mini Hasar sigortası,Orta hasar sigortası, Süper Kasko ve 3.kişilere Sorumluluk sigortalarından alması durumunda, hasar nedeniyle araçta oluşacak zararlar, limitleri Ek-1'de belirtilecek limitlerle sınırlı olmak üzere, hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko/sigorta şartları kapsamında olması durumunda beyan ile karşılanabilecektir.

6.3.KİRACI ve ek sürücüler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:

KİRALAYAN'a, 0555 066 25 41 numaralı Acil Yardım Hattını arayarak derhal bilgi vermek,

Aracı yerinden oynatmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,

Mümkün olması durumunda aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,

İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini almak(ehliyet no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin ismi vs.),

Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,

Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

Maddi, ölümlü ve bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi durumunda derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde KİRALAYAN'a ulaştırmak,

6.4.KİRACI'nın yukarıda belirtilen güvenceleri almaması veya bedellerini kısmen veya tamamen ödememesi durumunda, araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından KİRACI sorumlu olup, KİRACI işbu bedelleri ödemekle yükümlüdür.

6.5.Kaza durumunda, KİRALAYAN zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir ön provizyon ( KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) KİRACI' nın kredi kartından bloke edecektir. KİRACI ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

6.6. KİRACI'nın, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek KİRALAYAN'a ibraz edilecektir. Raporların, KİRACI tarafından 3 iş günü içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği kasko/sigorta genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya makbuz/fatura karşılığı olmaksızın aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde) veya aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği durumlarda KİRACI aracın veya araç parçalarının/donanımların güncel satın alma bedellerini derhal KİRALAYAN'a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRALAYAN'ın, KİRACI'dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca KİRALAYAN'ın uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır. KİRACI , araç veya aracın herhangi bir parçasının/donanımın kirada iken çalınması durumunda, KİRACI, aracın ve araç parçasının/ donanımının güncel satın alma bedelini derhal ödemekle yükümlüdür.

6.7.KİRACI, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim belgesi ile birlikte teslim aldığı ve kira sözleşmesi ve/veya araç teslim belgesinde belirtilen, kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler, hasar ve hırsızlık güvencesi kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybı veya çalınması halinde, güncel satın alma bedeli KİRACI tarafından nakden, defaten ve derhal KİRALAYAN'a ödenecektir.

6.8.KİRALAYAN, hiçbir şekilde KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesinden ya da çalınmasından veya aşırılmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, KİRALAYAN'ı bahsedilen türde bir kayıp, çalınma ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan şimdiden gayrikabili rücu olarak ibra eder. KİRALAYAN, aracı KİRACI' dan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesnelerden, eşyalardan ve canlılardan sorumlu değildir.

6.9.KİRALAYAN, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.10.Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücüler dışında veya yasalara veya kira sözleşmesi ve genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, KİRACI tarafından bedel/leri ödenmiş olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler geçersiz olup, KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez.

6.11.Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan KİRALAYAN sorumlu değildir.

7.KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ

7.1.KİRACI'nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapıp yapmamak, KİRALAYAN'ın takdirindedir. Bu durumda, KİRALAYAN, kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini talep etme hakkına sahiptir.

7.2.KİRACI, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen KİRALAYAN'ın iade adresine, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. Kira sözleşmesinde teslim ve iade (dönüş) yerlerinin kod olarak belirtilmesi durumunda, kodlara karşılık gelen teslim ve iade (dönüş) yerleri Ek-2'de belirtilmiştir. KİRACI, KİRALAYAN'ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde KİRALAYAN tarafından belirlenecek olan tek yön ücreti ödeyecektir.

7.3.KİRACI aracı, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI'ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iade esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiş olması KİRALAYAN'ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

7.4.KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN'a başvuracak ve KİRALAYAN'ın onayını alacaktır. KİRACI' nın, kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, sadece KİRALAYAN'ın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya KİRACI yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi kiralama sözleşmesi koşulları ile bağlı kalacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRALAYAN'ın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI'nın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI KİRALAYAN'dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el koyması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/el koyulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

7.5.Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3'ü, 2 saat ve üzeri gecikmeler için 2/3'ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN'ın rezervasyon planının aksaması/bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

7.5.Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3'ü, 2 saat ve üzeri gecikmeler için 2/3'ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN'ın rezervasyon planının aksaması/bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

8.FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART

8.1.İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formu, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak KİRALAYAN'a teslim edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşme sona erse dahi KİRALAYAN kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.

8.2.KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunu önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.

8.3.KİRACI kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde, KİRALAYAN hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunu önelsiz ve tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

8.4.KİRACI'nın ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya işbu sözleşmeden kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN'ın takdirine bağlı olarak) halinde kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

8.5.Kira sözleşmesi ve genel koşulların fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN'a teslim edecektir. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN' ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, KİRALAYAN'ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN'dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6.Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI' nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, KİRALAYAN' ın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul ve taahhüt eder.

8.7.Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira sözleşmesi sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, madde 7.5.'te belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV'si ve aylık %5 (KDV dahil) oranında işleyecek faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRALAYAN her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI'dan talep edebilir.

9.DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI

KİRACI, KİRALAYAN'ın yazılı onayını almadan kira sözleşmesi ve genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, KİRALAYAN'ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI'ya ait olacaktır.KİRALAYAN, kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

10.CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK

KİRACI, KİRALAYAN'a ait aracı, kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunun her ne sebeple olur ise olsun feshedilmesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhüt eder, iade etmemesi halinde TCK 155 maddesi gereğince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.

11.DELİL

KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN'ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, KİRALAYAN'ın defter ve kayıtlarının HMK 193. madde anlamında kesin ve kat'i delil olduğunu, KİRALAYAN'ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12.GİZLİLİK İLKESİ

KİRALAYAN ve KİRACI kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. KİRACI, kişisel bilgilerinin, kredi kartı vs. bilgilerinin KİRALAYAN tarafından saklanmasına muvafakat eder. Bu gizlilik taahhüdü kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. KİRALAYAN'ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. Ayrıca KİRACI, KİRALAYAN tarafından kişisel bilgilerinin kaydedilerek ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı sms, mms, elektronik posta da dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak kendisi ile iletişime geçilmesini kabul ve beyan eder.

KİRACI, bu hükme aykırı davranması durumunda KİRALAYAN'ın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür.

13.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasındaki her türlü anlaşmazlıkta genel mahkeme ve yargılamaya gidilmesi gereken durumlarda,  yetkili mahkeme ve icra daireleri, İstanbul -Çağlayan Mahkemeleri/İcra Daireleri olacaktır. Genel Koşullar, Kira sözleşmesi, Araç Teslim Formu, Ek'ler  ve işbu genel koşullara ek olmak üzere aktedilen/aktedilecek işbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.

14.DEĞİŞİKLİK

Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

15.TEBLİGAT

Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16.DAMGA VERGİSİ

Kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullardan kaynaklanan Damga Vergisi KİRALAYAN tarafından ödenecektir.

17.EKLER

Gerek işbu genel koşullar ile birlikte aktedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra aktedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları ve Ek-1,Ek-2,Ek-3 işbu genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır. KİRALAYAN
İmza/Kaşe

KİRACI
İmza/Kaşe


Top